مبرد چیست؟

مبرد به سیالی گفته می شود که در محدوده دمایی محیط گرما جذب  می کند و به بخار تیدیل می گردد و  همان گرمای جذب شده را دفع کند و به مایع تبدیل شود. که با استفاده از این خاصیت و جذب و دفع گرما با طراحی یک سیکل مناسب ظرفیت تبرید تولید می کند. …

مبرد چیست؟ ادامه »